Οικονομικά Στοιχεία | Α. Μπάτας Μotors ΜΟΝ. ΙΚΕ

 

Ισολογισμοί

 
 
Ισολογισμός 2012
 
 
 
Ισολογισμός 2013
 
 
 
Ισολογισμός 2014
 
 
 
Ισολογισμός 2015
 
 
 
Ισολογισμός 2016
 
 
 
 

Πρόσκληση μετόχων

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

03/06/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ στο υποκατάστημα της εταιρείας στην οδό Κλεισθένους 198, Γέρακα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 2014 (01.01.2014– 31.12.2014) μετά των επί τούτων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής των κερδών αυτής.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια την χρήση 2014.
ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους
ΘΕΜΑ 4Ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 5 (πέντε) ημέρες πριν απ’ αυτήν. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν οι αποδείξεις καταθέσεων για την έγκριση συμμετοχής επίσης και τυχόν υφιστάμενα πληρεξούσια αντιπροσωπείας.

Αθήνα 15/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019